450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie waar wij aandacht aan besteden.

1. Inleiding

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten verwerkt dagelijks informatie over personen. Samenwerkingsverband 1572-gemeenten houdt zich daarbij aan de wet (AVG o.a.). Samenwerkingsverband 1572-gemeenten respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Samenwerkingsverband 1572-gemeenten verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, per adres
Postbus 101, 3230 AC Brielle
is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich ook wenden tot jfj.knol@brielle.nl.

2. Persoonsgegevens

Geboortevannederland.nl biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van wat er komen gaat. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij gebruiken voor de nieuwsbrieven alleen de door u opgegeven naam en mailadres.

3. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, behalve in één van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.
Samenwerkingsverband 1572-gemeenten maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4.

Als er bij op geboortevannederland.nl persoonlijke gegevens staan die door een gemeente of andere organisatie aan geboortevannederland.nl zijn aangeboden als onderdeel van de gegevens die die gemeente of organisatie aan geboortevannederland.nl heeft verstrekt, dan gelden de bepalingen als genoemd onder 3.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.

6. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Geboortevannederland.nl maakt gebruikt van analytische cookies en van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de resultaatpagina’s zijn.
U kunt natuurlijk zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser ook zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt cookies blokkeren door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies wilt krijgen.
Wel wijzen wij u er op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of onmogelijk maken. Cookies zijn nl. soms technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van de website.

7. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van.
Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens heeft ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevens wissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben.
U mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt.
Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres jfj.knol@brielle.nl. Samenwerkingsverband 1572-gemeenten zal op uw verzoek binnen één maand reageren, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

8. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

9. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: jfj.knol@brielle.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.